Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

1382 6063

Conrad Jon Godly

Reposted frommilo317 milo317 viaathlin athlin

July 05 2015

majamil
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
majamil
1246 aa78 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viazyj-kolorowo zyj-kolorowo
majamil
majamil
majamil
Reposted fromdanzig danzig
3904 cbb3 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viajackwhite jackwhite
3909 8ce6
Reposted fromnikotyna nikotyna viajackwhite jackwhite
3911 df7b
Reposted fromnikotyna nikotyna viajackwhite jackwhite
majamil
2217 9ab3
Reposted fromjackwhite jackwhite
majamil
4172 b15e
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viabrosandi brosandi
majamil
4329 b50b 500
Reposted fromPastel-Pale Pastel-Pale viabrosandi brosandi
0977 337f 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viajackwhite jackwhite
majamil
6364 aa9a
Reposted fromfor-witches for-witches viazyj-kolorowo zyj-kolorowo
1329 635c 500
majamil
majamil
7015 6158 500
7101 2708 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl